SecretKeysResponse

public struct SecretKeysResponse : Codable